Menu

De zeven werelden

De Rozenkruisers onderscheiden zeven werelden. Hieronder volgt een schematische voorstelling daarvan


 

Er zijn drie gebieden waarin zich een ‘geheugen der natuur’ bevindt. In het diagram  zijn de zeven werelden schematisch weergegeven. In de hoogste of 7e sfeer van de stoffelijke wereld, de weerspiegelende ether, vindt men het eerste geheugen der natuur; het geeft de beelden in spiegelbeeld weer. Hierin kijken beginnelingen en mediums. De beelden bestaan daar ongeveer enige honderden of meer jaren. Het 2e geheugen der natuur is gelegen in de 4e sfeer van de Gedachtewereld, het hoogste gebied van de concrete gedachte of 2e hemel, de beelden hier bevatten die van het gehele Aardetijdperk. Hierin kijken inge-wijden. Het 3e geheugen der natuur is gelegen in de 7e of hoogste sfeer van de wereld van        de levensgeest of 4e hemel. Het bevat de beelden vanaf het Saturnus tijdperk. Hierin kunnen alleen adepten en Oudere Broeders kijken. Zie Vragen en Antwoorden deel 2, vraag 66.

 

 

 

 

 

 

 

 


The Rosicrucian Fellowship is de voorbereidende school van de Orde die behoort tot de Kleine Mysteriën. Er zijn op aarde zeven scholen of Orden van de Kleine Mysteriën en vijf van de Grote Mysteriën. Alleen gegradueerden van de kleine Mysteriën kunnen toelating verkrijgen tot een Orde van de Grote Mysteriën.
Van de zeven Orden voor de Kleine Mysteriën is die van het Rozenkruis bestemd voor Westerlingen, de andere zes zijn voor de Oosterse en Zuidelijke volken.
Als iemand besluit nader met de Rozenkruisersleer bekend te raken, wordt van de kandidaat gevraagd eerst een voorbereidende cursus van 12 lessen te maken. Deze gaan over De Wereldbeschouwing. De bedoeling hiervan is dat men inzicht krijgt in wat de leer inhoudt. Als na het beëindigen van de 12e les, belangstelling bestaat zich in de leer te verdiepen, kan men een aanvraag indienen om student te worden. Men ontvangt dan regelmatig lessen en informatie en wordt geacht zich in de leer te verdiepen. Als men bereid is vegetariër te worden, geen alcohol te gebruiken noch te roken of verdovende middelen te gebruiken, kan men na twee jaar proefleerling worden. Uitgesloten zijn hypnotiseurs en zij die van geestelijke zaken, zoals astrologie, hun beroep maken. 

Het Rozenkruisers embleem
 

Na vijf jaar kan men een aanvraag indienen om discipel te worden.
Na gebleken geschiktheid kan men na kortere of langere tijd door één van de Broeders van de Rozenkruisers Orde worden ingewijd. Dit is geen ceremoniële handeling noch is zij voor geld te koop, maar geleerd wordt de in de loop der tijd vergaarde energie om te zetten in een dynamisch vermogen, waardoor men bewust zijn lichaam kan verlaten om zelf onderzoek te verrichten en van groter nut te zijn in het helpen van andere mensen.

In feite is het doel zoveel mogelijk mensen onbaatzuchtig te helpen. Hierdoor ontwikkelt men tevens wat Paulus noemt: Het zielenlichaam (soma psuchikon). Dit bestaat uit de twee hogere ethers van het genoemde levenslichaam, waarmee men zich in de lucht kan verheffen. Dit gouden bruiloftskleed is een vereiste als wij “Christus in de lucht willen ontmoeten” zoals Paulus zegt.